Modele contract individual de munca

[...] de informare – angajare – modèle aici 4 – Contractul Individual de munca – modèle valabil 2018 aici 5 – FISA Medicina Muncii – obligatorie la angajare – detalii aici – info [...] 10. Angajatorul sont următoarele drepturi: a) drepturi prevăzute în alin. (1) Al art. 10 DIN codul Muncii; b) Alte drepturi (se specificădrepturile suplimentare négocier de părţi) 11. Angajatorul este obliat: a) să îndeplinească obligaţiile prevăzute în alin. (2) Al art. 10 DIN Codulmuncii; b) să îndeplinească Alte obligaţii STABILITE de codul Muncii, de Alte acte normatif, de convenţiile colective, de contractulcolectiv de Muncă şi prezentul contrat Individual de Muncă, printre care____________________________ (se specificăobligaţiile suplimentare) nu observ nici o schimbare a CIM fata de anul précédent; INSA s-a stecurat o eroare din partea DVS: "nu pot incheia un Contract de munca orice contrat Individual de munca in calitate de salariat:-minorii in varsta de pana la 15 Ani art. 3 alin. 3 DIN codul Muncii, republicat; correct este art. 13 al 3 DIN codul Muncii. Contractul Individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat, iar obliatia de incheiere a contractului Individual de munca in forma scrisa Revine angajatorului. d) primirea la munca a unui salariat in afara PROGRAMULUI de lucru Stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial. M.

drepturi și obligații GENERALE ALE părților 1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal; c) dreptul la concediu de odihnă annuel; d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament; e) dreptul de Securitate și Sănătate în Muncă; f) dreptul la acces la Formare profesională. 2. salarié Atului îi Revin, în principal, următoarele obligații: a) obliația de a realiza Norma de Muncă sau, după caz, de a îndéplorini atribuțiile ce îi Revin conforme fișei postului; b) obliația de a respecta disciplina Muncii; c) obligația de Fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu; d) obligația de a respecta măsurile de Securitate și Sănătate a Muncii în Unitate; e) obligația de a respecta secretul de serviciu. 3. angajatorul sont, în principal, următoarele drepturi: a) să DEA dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, Sub rezerva legalității Lor: b) să exercer controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; c) să constate săvârșirea abaterilor Disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit Legii, contractului de Muncă aplicabil și regulamentului intern. d) să stabilească obiectivele de performanță individuala ALE salariatului; 4. angajatorului îi Revin, în principal, următoarele obligații: a) să înmâneze salarié atului un exemple DIN contractul Individual de Muncă, antérieur începerii activității; a1) să acorde salariatului toate Drepturile ce decurg DIN contractele individuale de Muncă, DIN contractul colectiv de Muncă aplicabil și DIN lege; b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în de la elaborare normelor de Muncă și condițiile corespunzătoare de Muncă; c) să informeze salariatul asupra condițiilor de Muncă și asupra elementelor Care privesc desfășurarea relațiilor de Muncă; d) să elibereze, la Cerere, un document Care să ateste calitatea de salariat a sollicitantului, respectiv activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în Muncă, în meserie și specialitate; e) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ALE salariatului.

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.